Brevkassesvar

Emne: sygedagpenge mm

Spørgsmål indsendt 16. august 2014

Hej
Jeg har tidligere skrevet herinde og fået gode svar så nu prøver jeg igen. Jeg er 44 år og har været sygemeldt siden 7 april grundet depression. Jeg er i medicinsk behandling og går til psykiater. Jeg er stort set ude af min depression men har kognitive vanskeligheder såsom hukommelsessvigt mm. Jeg har forsøgt at starte op på arbejde med 2 timer om dagen efter mit eget ønske men matte stoppe efter 1 måned grundet de kognitiveting samt træthed. Nu har jeg fået lov til at prøve at komme i praktik på min egen arbejdsplads og det glæder jeg mig rigtig meget til. Psykiateren har laveten statusattest hvor det står at det er urealistiks at jeg vil kunne komme 100% i arbejde igen før tidligst om 2 måneder hvor jeg skal revurderes. Dette skyldes at hun er tvivlsom på om der er opstået kroniske kognitive vanskeligheder.
Jeg kan godt leve med min hjerne som den er nu da jeg jo er glad og egentlig trives. Men jeg kan godt se at jeg ikke magter at honnorere arbejdskravene på mit job. Nu rammer jeg jo snart de 22 uger hvor mine sygedagpenge skal revurderes. Men eftersom der måske er kroniske problemer har jeg fået fortalt at jeg kommer på en sats der svarer til kontanthjælp !!!! Så ender jeg jo med at skal gå fra hus og hjem .( Det er jeg ked af . Hvis jeg klarer det økonomiske og bliver diagnostiseret med kroniske vanskeligheder, kan jeg så bevilliges fleksjob eller hvad skal det dog ende med med mig?  Jeg vil gerne arbejde, men det er lidt svært når jeg prøver og prøver og ikke magter opgaven.

Svar fra DepNet

Svaret blev lagt på DepNet 19. september 2014
Kære Rikke123


Jeg
håber, at du kan bruge svaret ellers er du velkommen til at skrive igen. Det er rigtigt, at man kan være
sygemeldt i 22 uger, hvorefter det skal vurderes om man forsat er berettiget
til sygedagpenge jf. Sygedagpengeloven. I sygedagpengelovens 


§ 27 

står betingelserne for at kunne forsætte
med sygedagpenge efter 22 uger (jeg har indsat loven nederst i mail). Ud fra
det du beskriver lyder det som om, at der kan være tvivl om, om du vil kunne
varetag et arbejde igen på fuldtid/deltid igen pga. Kognitive vanskeligheder.
Det kan derfor være svært at argumentere for, at dine sygedagpenge kan
forlænges efter 


§
27


 Nr. 3. Der
siger, at du indenfor 2,5 år skal kunne varetag et hvilket som helst arbejde på
fuldtid/ deltid igen. Samtidig er det også svært at argumentere for, at du kan
forlænges efter 


§
27 


Nr. 2, hvor du
kan få afklaret, hvor meget du kan arbejde i alt. Før at såden en afklaring kan
sættes i værk, skal det være lægeligt dokumenteret, at du ikke vil kunne
varetag et arbejde på fuldtid/deltid igen. 
Du kan derfor risikere, at der er
usikkerhed om, hvor meget du kan klare at arbejde i fremtiden, da det er
usikkert om din nuværende kognitive vanskeligheder er varige. Muligheden for at
få forlænget dine sygedagpenge er, at din psykiater inden du udløber for
sygedagpenge skal vurderer/udtale, om du vil have varige kognitive
vanskeligheder eller du vil kunne varetage et arbejde igen indenfor 2,5 år
(gerne med et tidsperspektiv på f.eks. At det er realistisk indenfor det næste
år, hvis du trapper meget langsomt op og du ikke får de opgaver, som du ikke
magter). 
Hvis det viser sig, at du ikke kan få
forlænget dine sygedagpenge, har både du og arbejdsgiver mulighed for at klage
over afgørelsen, hvis I mener, at du kan få forlænget dine sygedagpenge. Du kan
f.eks. Få hjælp i din fagforening eller måske din a-kasse til at hjælpe dig med
at klage, samt komme med partshøringsbemærkninger inden afgørelsen træffes. 


Til sidst vil jeg sige, at hvis det
vurderes, at dine sygedagpenge ikke kan forlænges efter 22 uger, er det din
arbejdsgiver, som mister deres fulde refusion og kun få dækket din løn svarende
til kontanthjælp. Du vil som lønmodtager ikke miste din løn, men selvfølgelig
risikerer at bliver fyret, da du ikke kan varetag det arbejde du er ansat i og
derefter komme på er ydelse, som svare til kontanthjælp.Med
venlig hilsen


Signe
Olsen


Socialrådgiver
i depressionsforeningen

§ 27.

 Kommunen
træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er
omfattet af revurderingstidspunktet i § 24, når
1)
 det på det foreliggende
grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en
revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte
kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,
2)
 det anses for
nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende
foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne,
således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger,
3)
 den sygemeldte
er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig
vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden
for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
4)
 kommunen har
vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, med henblik på at
kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob
eller førtidspension,
5)
 en læge
vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom,
6)
 der er rejst
sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring
mod følger af arbejdsskade eller
7)
 der er modtaget
en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension.

Stk. 2.

 Ved
forlængelse af sygedagpengeperioden efter stk. 1, nr. 3, ses der bort fra den
periode, hvor den sygemeldte venter på behandling på et offentligt sygehus.

Stk. 3.

 Hvis
sygedagpengene til en sygemeldt, der har fået forlænget sine sygedagpenge efter
en eller flere af bestemmelserne i stk. 1, ikke kan forlænges yderligere, har
pågældende ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom ret til at få et
jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.