Brevkassesvar

Emne: Barsel

Spørgsmål indsendt 5. september 2014

Hej.

Min kone har været på arbejdsmarkedet i januar 2014 frem til hendes graviditet 16.05.14

Jf loven skal man have uafbrudt 13 uger til at være berettet til barseldagpenge.

Min kone har i marst måned blevet nød til at blive sygemeldt, frem til termin, fordi hun i 2 tidligere graviditetter har haft tidlig fødsel og mistet dem.

Vi har i slutningen af marst måneden blevet enig med hendes arbejdsgiver at hun kan genoptage delvist arbejdet, dog med nogle begrænsninger.

Da vi har søgt om barsel har hun fået afslag fordi hun i marst måned ikke har fået løn.

Hva skal jeg gøre.

( har læge erklering på sygemeldingen )


Svar fra DepNet

Svaret blev lagt på DepNet 18. september 2014
Kære Hansen GI din mail har jeg nogle uafklarede
spørgsmål, men jeg formoder, at din kone havde termin d. 16.05.2015 og har
været sygemeldt i noget af marts måned. Hvis du efter denne mail forsat har
nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig igen. 
Det er rigtig, at man som lønmodtager
skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i uafbrudt 13 uger før orloven
starter. Hvis din kone i sygemeldingsperioden i marts fik løn eller
sygedagpenge, vil hun være berettiget til barseldagpenge jf. Nedenstående lov 


§ 27 stk. 1 nr. 1. Der
er i stk. 2 en uddybning på, hvordan man kan være tilknyttet arbejdsmarkedet på
i de seneste 13 uger. 

 


Hvis
hun derimod i sin sygemeldingsperiode ikke modtog løn eller sygedagpenge, vil
hun ikke være berettiget til barseldagpenge som lønmodtager. Dette betyder dog
ikke nødvendigvis, at hun ikke vil været berettiget til barseldagpenge efter
nogle af de andre punkter. F.eks. Hvis hun er medlem af a-kasse og
i princippet ville være berettiget til dagpenge på orlovstidspunktet jf. 


§ 27 stk. 1 nr. 2


 


Hun
vil også kunne være berettiget til barseldagpenge, hvis hun opfylder nogen af
de andre betingelse fra stk. 1 nr. 3-5. Derimod hvis din kone i
sygemeldingsperioden ikke modtog løn eller sygedagpenge, men istedet modtog
kontanthjælp eller intet modtog og heller ikke opfylder nogen af de andre
betingelser i 


§
27 stk. 1. Vil hun ikke været berettiget til barseldagpenge.

Hvis dette er tilfældet vil hun kunne
søge kontanthjælp, men det er ikke sikkert hun er berettiget til det. Det
afhænger af hvor meget du tjener. Dette går derfor ud på en økonomisk
beregning. Her kan i henvende jer til kommunens jobcentre, for at få undersøgt om
hun er berettiget til dette. 


Til sidst vil jeg sige, at jeg har
kopieret paragraffen ind, som uddyber betingelserne for barseldagpenge. Hvis du
mener, at din kone er berettiget til barseldagpenge vil jeg råde jer til at
klage. I kan selvfølgelig også altid klage for at få sagen vurderet igen. ( I
kan evt. Kontante din kones fagforening og høre, om de kan hjælpe med at klage).
Hvis din kone på nuværende tidspunkt
ikke modtager nogen penge, vil jeg også råde hende til at søge kontanthjælp
også selvom i klager. Kontanthjælp kan ikke bagudbetales og hvis det viser sig,
at hun har ret til barseldagpenge vil kontanthjælpen blive modregnet
barselsdagpengene, som hun har til gode.


Med venlig hilsenSigne OlsenSocialrådgiver i depressionsforeningen


lov om ret til orlov og
dagpenge ved barsel§ 27. En lønmodtager har
ret til barseldagpenge fra Udbetaling Danmark, når den pågældende


1)


 har været tilknyttet
arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og
i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer,


2)


 ville have været
berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet
herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret
til dagpenge efter denne lov,


3)


 inden for den seneste
måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed,


4)


 er elev i lønnet
praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov, eller


5)


 er ansat i et
fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Stk. 2. I opgørelsen af
13-ugers-perioden i stk. 1, nr. 1, indgår perioder, hvor lønmodtageren har


1)


 arbejdet som
lønmodtager,


2)


 arbejdet som
selvstændig erhvervsdrivende umiddelbart forud for arbejdet som lønmodtager og
med virksomheden har opfyldt beskæftigelseskravet efter § 28,


3)


 modtaget dagpenge
efter lov om sygedagpenge eller dagpenge efter denne lov,


4)


 modtaget
arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor,


5)


 afholdt ferie med løn
eller feriegodtgørelse,


6)


 modtaget godtgørelse
i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond eller


7)


 været omfattet af en
arbejdskonflikt.Stk. 3. Ved vurderingen af, om
beskæftigelseskravet efter stk. 1 er opfyldt, ses der bort fra perioder på
indtil 2 år, hvor der efter lov om social service er ydet godtgørelse for tabt
arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter
samme lov er ydet vederlag ved pasning af døende eller efter denne lovs
§ 26 er ydet dagpenge til forældre med alvorligt syge børn.